> Hotel

REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW LILO

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług , w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu dla psów LILO w Warszawie przy ul. Zygmunta Jórskiego 22.

W regulaminie zastosowano terminy:

Hotel – hotel dla psów LILO
Właściciel – Klient, właściciel zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę w Hotelu.

 

 

Zasady przyjęcia zwierzęcia i godziny otwarcia Hotelu

 1. Hotel jest czynny codziennie w godzinach 8.30 – 20.30, zaś w dni świąteczne w godzinach 9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.00;
 2. Doba hotelowa trwa 24 godziny od godziny przyjazdu zwierzęcia (psa) do tej samej godziny dnia następnego;
 3. Każdorazowo przed przyjazdem do Hotelu należy ustalić godzinę przyjazdu;
 4. Do Hotelu przyjmowane są tylko zdrowe psy, w dobrej kondycji, nieagresywne i nie cierpiące na lęk separacyjny;
 5. W przypadku występowania przewlekłej choroby u zwierzęcia – należy powiadomić o tym Hotel w dniu dokonania rezerwacji pobytu zwierzęcia;
 6. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia na pobyt, jeśli nie są spełnione warunki opisane w punktach 3 i 4 a także bez podania przyczyny;
 7. Każde zwierzę (pies) przyjmowane pod opiekę Hotelu powinien posiadać: książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz odrobaczeniem dokonanym nie dawniej niż 3 miesiące wstecz a także karmę na czas pobytu w Hotelu. W przypadku braku karmy – Właściciel ponosi dodatkowo koszt wyżywienia psa zgodnie z cennikiem;
 8. Podpisana przez Właściciela i Hotel Ankieta pobytu zwierzęcia (psa) w hotelu Lilo jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie określonych w niej usług dla opisanego w niej zwierzęcia (psa) na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;
 9. Ankieta pobytu zwierzęcia (psa) w hotelu Lilo zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron;

 

Zobowiązania Hotelu i Właściciela

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć  najlepszą opieką każdego przyjmowanego psa, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój a także zapewnić mu pobyt w warunkach jak najbardziej domowych;
 2. Na prośbę Właściciela psu mogą być podawane leki, za co nie jest pobierana dodatkowa opłata;
 3. Spacery indywidualne oraz czesanie wliczone są w podstawową opiekę i  nie są obciążane dodatkową opłatą;
 4. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne poza czesaniem, takie jak kąpiel czy strzyżenie – są dodatkowo płatne;
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zwierzęcia (psa) pozostawione w Hotelu;
 6. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez zwierzę  odpowiada Właściciel, a ich koszt zostanie uregulowany w dniu odbioru psa z Hotelu;
 7. Hotel zobowiązuje się udzielać Właścicielowi okresowych informacji  na temat jego psa przebywającego w Hotelu;
 8. Aby zminimalizować  stres psa - Hotel zobowiązuje się otoczyć  go najlepszą opieką, zapewnić indywidualne podejście oraz karmić wg wskazań Właściciela. Psy mają zapewniony kontakt z innymi zwierzętami – chyba, że Właściciel sobie tego wyraźnie nie życzy i zaznaczy to w Ankiecie;
 9. Hotel zapewnia psom odpowiednie warunki bytowe – czyste, ogrzewanie zimą, oświetlone pomieszczenie, zawsze świeżą wodę , codzienne sprzątane pomieszczenie;
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zwierzęcia  podczas pobytu w Hotelu (np. podczas wspólnych zabaw) oraz za zachorowanie psa (wynikłe np. z zarażenia przez inne zwierzę, które nie wykazuje objawów chorobowych). Jednocześnie zobowiązuje się w razie potrzeby udzielić psu potrzebnej pomocy i niezwłocznie udać się z nim do weterynarza, a o tym fakcie poinformować Właściciela;
 11. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego swojego zwierzęcia , jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez Hotel rachunku od weterynarza, w momencie odbioru psa z Hotelu;

 

Zasady rezerwacji  i płatności

 1. Rezerwacja wstępna jest dokonywana po wcześniejszym kontakcie z Hotelem na podstawie wypełnionej  Ankiety, o której mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu;
 2. W celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 30% kosztów pobytu;
 3. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 2 tygodni przed ustalonym terminem przywozu zwierzęcia do Hotelu – wpłacona kaucja zostaje zatrzymana na poczet kary umownej za odstąpienie od umowy i nie podlega zwrotowi, chyba, że rezerwujący wskaże osobę, która wykorzysta miejsce w zarezerwowanym terminie;
 4. Opłata za pobyt zwierzęcia w Hotelu przyjmowana jest w dniu jego przyjazdu, a  w przypadku przedłużenia pobytu  w Hotelu -  w dniu odbioru psa z Hotelu – płatność gotówką lub wpłata na konto (zaksięgowana do dnia odbioru psa z Hotelu);
 5. W przypadku odbioru zwierzęcia do 3 godzin po zakończeniu doby hotelowej – nie jest pobierana dodatkowa opłata, po tym czasie rozpoczyna się odpowiednio kolejna doba pobytu i naliczana jest za nią opłata;
 6. Na prośbę Właściciela oraz za zgodą Hotelu pobyt zwierzęcia może zostać przedłużony (opłata za dodatkowe dni – wg cennika Hotelu);
 7. Właściciel może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu. W takim przypadku kwota za pobyt zwierzęcia w Hotelu uwzględniona wcześniej w umowie  nie ulega zmianie a różnica kwoty za skrócony pobyt nie podlega zwrotowi;
 8. Nieopłacenie przez Właściciela pełnych opłat za pobyt zwierzęcia w Hotelu, brak kontaktu z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa oraz brak odpowiedzi  na telefony Hotelu lub brak kontaktu Właściciela z Hotelem  do 4 dni po przewidzianym w Ankiecie terminie odbioru zwierzęcia z Hotelu – traktowane jest jako porzucenie zwierzęcia i zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) jest formą znęcania się nad zwierzętami – Hotel ma wówczas prawo do przekazania zwierzęcia (psa) do schroniska bądź znalezienia mu nowego domu;
 9. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyłącznie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w Hotelu;
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktualności:
2020-08-26 11:34:50
HOTEL dla psów LILO - ZAPRASZA
2015-07-24 10:08:45
SALON JEST OTWARTY W GODZINACH UMÓWIONYCH WIZYT
Zobacz więcej